Ban Lãnh Đạo

Ban Điều Hành

Ban điều hành bao gồm :

     + Ông Nguyễn Thành Thái                                     Chức Vụ : Tổng Giám Đốc 

     + Ông Vũ Văn Thủ                                                Chức Vụ : Phó Tổng Giám Đốc Các tin khác