Dự án

  • DỰ ÁN BT CÁC ĐƯỜNG DẪN KẾT NỐI VỚI CẦU PHÚ MỸ

  • Tên dự án đầu tư: Dự án BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ

DỰ ÁN BT CÁC ĐƯỜNG DẪN KẾT NỐI VỚI CẦU PHÚ MỸ

1.  Khái quát về dự án

PMC ký kết với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hợp đồng số 1509/UBND-HĐ ngày 06/03/2008, giao cho thực hiện dự án xây dựng cầu Phú Mỹ theo hình thức “Xây dựng – Chuyển giao” (BT).

- Tên dự án đầu tư: Dự án BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ

- Sự cần thiết đầu tư dự án: Dự án bao gồm 03 dự án thành phần là một phần của đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, việc đầu tư đồng bộ với cầu Phú Mỹ thì mới khai thác được hiệu quả của dự án BOT cầu Phú Mỹ nên việc đầu tư dự án kịp tiến độ với cầu Phú Mỹ là yêu cầu rất cấp thiết và quan trọng để tránh tình trạng cầu xong mà không có đường kết nối.

- Mục đích đầu tư: để khai thác có hiệu quả dự án BOT cầu Phú Mỹ, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam thành phố, tăng giá trị sử dụng đất.

- Quy mô công trình: Công trình giao thông cấp II

- Địa điểm xây dựng: Quận 7, Quận 2 và Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian khởi công kế hoạch: 29/02/2009

- Thời gian hoàn thành kế hoạch: 31/12/2009

- Thời gian khởi công thực tế: tháng 03/2008

- Thời gian hoàn thành thực tế:

+ Tháng 09/2009 đưa vào sử dụng công trình Nút giao thông khu A Nam Sài Gòn, công trình đường trên cao nối từ nút giao khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ và Đoạn đường vành đai phía đông từ chân cầu Phú Mỹ đến Tỉnh lộ 25B (đường Đồng Văn Cống)

+ Tháng 08/2013 hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào sử dụng phần còn lại của công trình đường vành đai phía đông đoạn từ Tỉnh lộ 25B (đường Đồng Văn Cống) đến rạch Chiếc (5,5km).

- Cấp quyết định đầu tư và cơ quan kêu gọi đầu tư: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin về hợp đồng BT

- Ngày, tháng, năm ký, các tài liệu kèm theo hợp đồng làm cơ sở ký hợp đồng BT: Hợp đồng BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ số 1509/UBND-HĐ ngày 06/03/2008 ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với PMC. Các tài liệu đính kèm: Giấy chứng nhận đầu tư số 12/BKH-GCNĐTTN ngày 22/01/2008; Công văn số 8023/UBND-ĐTMT ngày 20/11/2007; Công văn số 8068/UBND-ĐTMT ngày 22/11/2007; Công văn số 5149/VP-ĐTMT ngày 08/08/2007; Công văn số 5365/UBND-ĐTMT ngày 20/08/2007; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 26/02/2008; Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006; Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 08/07/2006; Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 28/05/2007; kết quả thẩm định thiết kế sở số 465/SGTCC-GT ngày 15/03/2006 về thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình đường vành đai phía đông; kết quả thẩm định thiết kế sở số 881/SGTCC-GT ngày 09/05/2006 về thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình đường trên cao nối từ nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ; kết quả thẩm định thiết kế sở số 767/SGTCC-GT ngày 10/04/2007 về thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khu A Nam Sài Gòn.

- Cơ quan có thẩm quyền, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn xây dựng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn xây dựng là Sở giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Về nhà đầu tư và về doanh nghiệp dự án: Nhà đầu tư – Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (“PMC”)

- Các nhà thầu thực hiện thi công (bao gồm cả lắp đặt thiết bị): Công ty TNHH xây dựng How Yu (Việt Nam); Công ty TNHH tư vấn Meinhardt; Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vận tải – Xây dựng giao thông T&T; Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng giao thông Phú Hòa; Công ty cổ phần điện – cơ khí Lữ Gia.

- Tổng mức đầu tư (tổng số và chi tiết); cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt dự án:

+ Công trình đường vành đai phía đông (từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc):

                           - Cơ quan lập dự án đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 2

                           - Cơ quan thẩm định: Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

                           - Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

                 - Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 08/07/2006 là: 379,344 tỷ đồng, trong đó:

                            - Giá trị xây lắp                           : 327,569 tỷ đồng

                            - Kiến thiết cơ bản khác               :   17,289 tỷ đồng

                            - Dự phòng phí                           :     34,86 tỷ đồng

+ Công trình Đường trên cao nối từ Nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ:

Cơ quan lập dự án đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 4

Cơ quan thẩm định: Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

                       + Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 là: 563,384 tỷ đồng, trong đó;

                           - Giá trị xây lắp                           : 445,166 tỷ đồng

                           - Quản lý dự án và chi phí khác   :   44,516 tỷ đồng

                           - Chi phí rà phá bom mìn            :     0,250 tỷ đồng

                           - Dự phòng phí                           :   73,542 tỷ đồng

+ Công trình Nút giao thông khu A Nam Sài Gòn:

                           - Cơ quan lập dự án đầu tư: Khu quản lý giao thông đô thị số 4

                           - Cơ quan thẩm định: Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

                           - Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 28/05/2007 là: 332,110 tỷ đồng, trong đó;

                           - Giá trị xây lắp                           : 247,200 tỷ đồng

                           - Chi phí QLDA và chi phí khác  :   37,080 tỷ đồng

                           - Chi phí lán trai                          :     2,470 tỷ đồng

                           - Chi phí đảm bảo giao thông      :     2,470 tỷ đồng

                           - Chi phí rà phá bom mìn            :     0,250 tỷ đồng

                           - Dự phòng phí                           :   42,640 tỷ đồng

- Thời gian xây dựng, thời gian thu phí hoàn vốn và những thời gian khác theo hợp đồng: 

+ Theo Hợp đồng BT đã ký:

                           - Thời điểm nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng là 31/12/2009.

                           - Thời gian bàn giao công trình là 31/01/2010.

                           - Thời hạn bàn gia mặt bằng quận 7 trống toàn tuyến là 31/12/2007.

                           - Thời hạn bàn gia mặt bằng quận 2 trống toàn tuyến là 31/03/2008.

                           - Thời hạn bàn gia mặt bằng quận 9 trống toàn tuyến là 30/06/2008.

- Cơ cấu vốn:

+ Vốn chủ sở hữu (20% tổng vốn đầu tư)                   : 255 tỷ đồng

+ Vốn vay huy động (80% tổng vốn đầu tư)      : 1.020 tỷ đồng

3. Tình hình thực hiện hợp đồng

* Tình hình giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến tiến hộ hoàn thành công trình.

+ Theo hợp đồng BT, thời hạn bàn giao mặt bằng quận 7 trống toàn tuyến là 31/12/2007. Mặt bằng phía Quận 7 bàn giao cơ bản phù hợp tiến độ.

+ Theo hợp đồng BT, thời hạn bàn gia mặt bằng quận 2 trống toàn tuyến là 31/03/2008. Đến ngày 23/06/2010 mới bàn giao xong, chậm 2 năm 3 tháng.

+ Theo hợp đồng BT, thời hạn bàn gia mặt bằng quận 9 trống toàn tuyến là 30/06/2008. Đến ngày 29/07/2011 mới bàn giao xong, chậm hơn 3 năm.

* Tình hình thực hiện hợp đồng BT trong giai đoạn xây dựng.

Dự án BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định là nhà đầu tư để đảm bảo kịp tiến độ với Dự án BOT cầu Phú Mỹ do tính chất cấp bách và gấp về thời gian nên PMC đã tiến hành chỉ định nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc từ tư vấn đến thi công xây lắp, việc lựa chọn dựa trên tìm hiểu về các nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực để không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình, cụ thể:

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, kiểm định: thực hiện hình thức chỉ định thầu

- Công tác lập, thẩm định, thiết kế bản vẽ thi công; dự toán, tổng dự toán: Trên sơ sở thiết kế cơ sở công trình, PMC đã thuê các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tiến hành công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình; sau đó thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán; trên cơ sở kết quả thẩm tra PMC tiến hành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

+ Lập thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) và dự toán TKBVTC:

+ Thẩm định TKBVTC:

+ Thẩm định dự toán:

+ Phê duyệt TKBVTC:

+ Phê duyệt dự toán TKBVTC:

- Kết quả lựa chọn nhà thầu: Do mặt bằng phía Quận 2, Quận 9 bị bàn giao chậm nên dự án được chia ra hai giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1: từ nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến Tỉnh lộ 25B:

Nhà thầu chính xây lắp: Công ty TNHH xây dựng How Yu (VN)

Hạng mục cung cấp cột đèn và đèn chiếu sáng: Công ty TNHH Kendo

Hạng mục đường Nguyễn Văn Quỳ nhành trái và nhánh phải: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vận tải – Xây dựng giao thông T&T

Hạng mục Thảm BTNN đường trên cao: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vận tải – Xây dựng giao thông T&T

Hạng mục Nút giao Huỳnh Tấn Phát và tường chắn tiếp giáp Ramp dốc: Công ty TNHH xây dựng CLG

Hạng mục thi công hệ thống chiếu sáng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch

Hạng mục lan can đường trên cao: Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T.

Hạng mục xử lý kỹ thuật mố cầu Kỳ Hà 1 và Kỳ Hà 4 trên đường vành đai phía đông: Công ty TNHH Trí Việt Thành

Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn Meinhardt.

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nút giao thông khu A: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn – hầm.

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường trên cao: Công ty TNHH MTV tư vấn giao thông công chánh.

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai phía đông: Viện Công nghệ Xây dựng Cầu đường Phía Nam.

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625.

Tư vấn thẩm tra dự toán công trình: Phân viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng.

Tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Bách.

Đảm bảo giao thông đường thủy: Chi nhánh Công ty TNHH MTV đảm bảo giao thông đường thủy Hải PhòngRà phá bom mìn: Lữ đoàn công binh 25 – Quân khu 7 và Công ty xây dựng Lũng Lô – Bộ tư lệnh công bình

+ Giai đoạn 2:  từ Tỉnh lộ 25B đến cầu Rạch Chiếc:

Nhà thầu xây lắp phần đường công trình đường vành đai phía đông: Liên danh Công ty TNHH TM DV VT XDGT T&T và Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn.

Nhà thầu thi công phần cầu công trình đường vành đai phía đông: Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng giao thông Phú Hòa

Nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng: Công ty cổ phần điện – cơ khí Lữ Gia

Nhà thầu thi công trạm biến áp: Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng điện Nam Hải.

Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần kỹ thuật DDA.

Tư vấn quản lý dự án: Khu quản lý giao thông đo thị số 2.

- Các thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng lớn đến dự án; nguyên nhân thay đổi (thay đổi quy mô; thay đổi giữa thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở; dự toán điều chỉnh được duyệt, lệnh thay đổi…); những thay đổi về chính sách cả nhà nước liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Trong quá trình triển khai dự án gấp gáp để hoàn thành kịp tiến độ với cầu Phú Mỹ, PMC đã huy động toàn lực tối đa các nguồn lực triển khai dự án. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm 2007 đến năm 2009, do tình hình biến động giá nguyên nhiên, vật liệu xây dựng ngoài tầm kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu cung với lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng cao (có thời điểm đến 21%/năm) đã gây rất nhiều khó khăn cho PMC và các nhà thầu thi công.

+ Trước tình hình biến động giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về điều chỉnh giá Hợp đồng trọn gói, Công văn số 546/TTg-KTN ngày 14/04/2008 về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hợp đồng xây dựng; Bộ xây dựng có Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng.

+ Đối với các nhà thầu xây lắp, PMC là chủ đầu tư nên các nhà thầu đã yêu cầu PMC phải bù giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng cho họ nhưng đối  với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, PMC là nhà đâu tư nên Thành phố không chấp thuận bù giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng cho dự án BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ. Trước tình hình đó, PMC đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản gửi Thủ tướng cho ý kiến về việc bù giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng cho dự án BT. Ngày 09/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 938/TTg-KTN về tính toán bù giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng đối với dự án BT các đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ.

+ Do công tác giải phóng mặt bằng găp nhiều khó khăn nên dự án đã phải chia ra làm 02 giai đoạn; giai đoạn 1 sẽ thực hiện theo giá dự toán và có tính toán thêm bù giá vật liệu; nhưng giai đoạn 2, các nhà thầu không thể thực hiện dự án với giá dự toán được nữa do giá vật liệu đã tăng rất cao và lương nhân công ca máy đã tăng lên nhiều sơ với dự toán nên phần khối lượng của giai đoạn 2 phải điều chỉnh lại đơn giá và thực hiện giao thầu theo đơn giá hiện hành.

- Công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng: Để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công trình, PMC đã thuê đơn vị có kinh nghiêm chuyên quản lý dự án là Khu quản lý giao thông đô thị số 2 – Sở giao thông vận tải là tư vấn quản lý dự án nên phần còn lại của dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng tốt. Đến này toàn bộ dự án đã được nghiệm thu và bàn giao cho nhà nước quản lý vận hành.

- Công tác quản lý tiến độ: thời gian khởi công, hoàn thành dự án theo kế hoạch, theo thực tế; đánh giá nhanh chậm: Do các nguyên nhân nêu trên (bàn giao mặt bằng chậm, biến động về giá, lãi vay) nên Dự án BT đã chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 từ Nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến Tỉnh lộ 25B đường vành đai phía đông đưa vào sử dụng khai thác từ ngày 09/09/2009; đoạn còn lại của vành đai phía đông từ Tỉnh lộ 25B đến cầu Rạch Chiếc sau khi nhận mặt bằng đầy đủ ngày 29/07/2011, thì đến 30/08/2013 toàn bộ dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra trong Hợp đồng BT đã ký dự án là chậm 3 năm.

- Vốn đầu tư thực hiện: Tổng số, chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác: Theo báo cáo kiểm toán số 283/BTKT-XD ngày 27/11/2014 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính DNP thực hiện thì giá trị vốn đầu tư cho dự án là 3.199,874 tỷ đồng, cụ thể như sau:

                  Chi phí xây dựng                                         : 1.688,730 tỷ đồng

                  Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư, chi phí khác   :    139,033 tỷ đồng

                  Chi phí chuẩn bị đầu tư                                :      10,875 tỷ đồng

                  Lãi vay trong thời gian xây dựng                   :   759,722  tỷ đồng

                  Lãi bảo toàn vốn                                          :    154,727 tỷ đồng

                  Lãi trả chậm                                                 :      63,138 tỷ đồng

                   Lợi nhuận đầu tư                                          :   383,650  tỷ đồng

- Công tác quyết toán và chuyển giao công trình, dự án: Số liệu quyết toán A-B; quyết toán dự án hoàn thành: Công tác quyết toán dự án đến này đã cơ bản hoàn thành với giá trị quyết toán dự án là 3.632,126 tỷ đồng, cụ thể như sau:

                   Chi phí xây dựng                                         : 1.975,578 tỷ đồng

                   Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư, chi phí khác   :    139,371 tỷ đồng

                   Chi phí chuẩn bị đầu tư                                :      10,875 tỷ đồng

                   Lãi vay trong thời gian xây dựng                   :   838,213  tỷ đồng

                   Lãi bảo toàn vốn                                          :    154,727 tỷ đồng

                   Lãi trả chậm                                                 :      79,393 tỷ đồng

                   Lợi nhuận đầu tư                                          :   433,968  tỷ đồng

- Chuyển giao công trình dự án: Toàn bộ dự án đến nay đã được chuyển giao cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vận hành. Tuy nhiên, theo đánh giá của PMC thì thủ tục chuyển giao của dự án rất phức tạp gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư, cụ thể PMC là nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án với Ủy ban nhân dân thành phồ nhưng khi bàn giao dự án lại chia nhỏ dự án ra thành nhiều hạng mục để bàn giao cho tưng đơn vị quản lý như: các Khu quản lý giao thông chỉ nhận bàn giao phần cầu đường, điện chiếu sáng bàn giao cho đơn vị chiếu sáng thành phố, cống thoát nước bàn giao cho Trung tâm chống ngập Thành phố, vỉa hè bàn giao cho các quận quản lý, cây xanh bàn giao cho Công ty cây xanh Thành phố, các trạm biến áp và đường điện bàn giao cho công ty điện lực. Với cách làm này đã làm PMC vô cùng khó khăn bàn giao, mỗi đơn vị đưa ra một yêu cầu khác nhau gây ra mất rất nhiều thời gian và công sức dẫn đến chậm thời gian bàn giao; trong thời gian bàn giao mặc dù hết bảo hành nhưng PMC vẫn phải chịu các chi phí duy tu.

- Tình hình lập và lưu giữ hồ sơ của dự án trong quá trình thực hiện, lập và lưu giữ hồ sơ hoàn công: Các hồ sơ của dự án trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn chỉnh PMC đều chuyển cho Sở giao thông vận tải và các Khu quản lý giao thông đô thị số 2 và số 4 lưu trữ để quản lý; phần hồ sơ còn lại lưu trữ tại  văn phòng công ty.

- Công tác điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi có thay đổi như: từ khi ký hợp đồng BT và nhận giấy chứng nhận đầu tư đến nay, mặc dù có những thay đổi về tổng mức đầu tư và tiến độ đầu tư nhưng phụ lục hợp đồng BT và giấy chứng nhận đầu tư vẫn chưa được điều chỉnh.

 

Dự án khác